Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen en definities
  
Door het ontvangen van onze factuur impliceert u onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. De voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. van Sentehouse is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten met van Sentehouse. Zowel de klant als van Sentehouse erkennen digitale communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie digitaal is. 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met het bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf 

van Sentehouse gevestigd te Sint-Katharinastraat 197 - 8501 Heule en en bereikbaar via het mailadres: info@vansentehouse.be is ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0638.816.462 en heeft als BTW-identificatienummer: BE0638.816.462 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Van Sentehouse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elk beeldscherm verschillende instellingen heeft, kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Alsook kunnen de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen doordat de foto’s van verschillende oorsprong zijn. Vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief Belgische btw; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 
U heeft de mogelijkheid om gedurende 7 werkdagen, vanaf de ontvangstdatum, af te zien van uw aankoop , conform de Belgische consumentenwetgeving. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of het bedrijf. Voor dierenvoeding geldt dat alleen ongeopende verpakkingen en in goede staat kunnen worden geretourneerd. De goederen dienen teruggestuurd of teruggebracht te worden naar het vestigingsadres van van Sentehouse op eigen eventuele daaraan verbonden kosten alsook op eigen risico. Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is mogelijk. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping of annulering 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

van Sentehouse kan het herroepingsrecht van de consument of het bedrijf uitsluiten voor de volgende producten: 
a. die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
c. die snel kunnen bederven of verouderen; 
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft 

Artikel 9 - De prijs
 
Alle prijzen op onze website zijn in Euro. Deze zijn inclusief Belgische BTW. De prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, verzending, verzekering, handling en wettelijke bijdragen. Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen. In dit geval, zal de prijs aangepast worden, maar behoudt de consument zich het recht voor om bij het vernemen van de correcte prijs af te zien van zijn aankoop. Indien de consument zich niet in het land van verzending bevindt, dan betaalt hij zelf de eventuele invoerrechten. Prijzen kunnen zonder reden aangepast worden. Vaak komt dit vanwege prijswijzigingen van onze leveranciers. Doet dit geval zich voor, dan zal de prijs aangepast worden maar heeft de consument het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien. Alle goederen blijven eigendom van van Sentehouse tot de betaling van de bestelling voldaan is. Alle vermeldde prijzen zijn exclusief verzendkosten alsook eventuele andere verbonden kosten. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

van Sentehouse kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door het bedrijf geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat van Sentehouse aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde. De totale aansprakelijkheid van van Sentehouse zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

van Sentehouse zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Ondanks de zorgvuldigheid die het bedrijf in acht neemt, kan het voorkomen dat de consument het verkeerde product ontvangt. De consument dient derhalve bij ontvangst altijd te controleren of de juiste producten ontvangen zijn. Dit dient te gebeuren vóór het openen van de verpakking. De verantwoordelijkheid voor het openen van verpakkingen en het in gebruik nemen van producten ligt te allen tijden bij de consument. Dit geldt eveneens voor verkeerd gebruik van een product. Reeds geopende verpakkingen kunnen helaas niet teruggenomen worden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 21 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Hierbij heeft de consument geen recht op een eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal van Sentehouse zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van van Sentehouse. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij van Sentehouse tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op de website en in de correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als definitieve termijn. van Sentehouse is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Aan postbussen kan niet geleverd worden. Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is mogelijk. 

Artikel 12 - Betaling 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan van Sentehouse te melden. In geval van wanbetaling van de consument of het bedrijf, heeft van Sentehouse behoudens het recht om 10% intrest, vermeerderd met 10% per verlopen maand aan te rekenen, vanaf de vervaldag van de factuur, tot de integrale betaling, en dit zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Als een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 10 kalenderdagen na de verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, en van Sentehouse ter inning van de onbetaalde sommen een beroep dient te doen op een lasthebber zoals een advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau of andere, dan zal aan van Sentehouse, voor al zijn aanvullende kosten, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 150 euro, en dit onverminderd met de in artikel vermelde nalatigheidsintresten, andere intresten en/of schadevergoedingen en kosten van invordering. van Sentehouse is gerechtigd te beslissen welke schuld vereffend zal worden met een gedane betaling door de koper. 

Artikel 13 - Klachtenregeling
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij van Sentehouse, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij van Sentehouse ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 14 - Geschillen 

Op overeenkomsten tussen van Sentehouse en de consument/het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het "Belgisch recht" van toepassing. Bij betwisting zijn enkel en alleen de vredegerechten en rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 15 - Privacy policy 
 
van Sentehouse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. van Sentehouse zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 16 - Copyright 

Niets van deze website mag worden gekopieerd, verdeeld of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van van Sentehouse. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze website.